Karta charakterystyki? Lepiej zleć ją fachowcom!

Karta charakterystyki? Lepiej zleć ją fachowcom!

Karta charakterystyki produktu musi zostać przygotowana w przypadku substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzającej zagrożenie lub substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). Również w przypadku substancji umieszczonej na liście kandydackiej substancji zgłoszonych do objęcia procedurą udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH z innych przyczyn niż wymienione powyżej.

Uwaga! Jeżeli mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna, ale zawiera określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie, również wymaga się dostarczenia karty charakterystyki na żądanie. Zatem substancja lub mieszanina klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i wymagająca karty charakterystyki nie musi posiadać piktogramów CLP.

Feed REACH Consulting świadczy usługi pozwalające zachować obowiązujący w Unii Europejskiej wymóg bezpłatnego udostępniania karty charakterystyki każdemu potencjalnemu odbiorcy danego produktu.

Obejmują one przygotowanie:

  • profesjonalnej klasyfikacji mieszanin chemicznych – zgodnej z obowiązującymi przepisami
  • kart charakterystyki mieszanin chemicznych w oparciu o składniki i stężenia występujące w danym produkcie
  • karty bazując na dokumentach przedstawionych przez producenta mieszaniny.

Dokumenty są zgłaszane do Inspektora ds. Substancji Chemicznych (poprzez system ELIDOM).

Feed REACH Consulting zajmuje się również:

  • aktualizacją kart dotychczas istniejących w oparciu o analizę przepisów.
  • przeklasyfikowaniem obowiązującej klasyfikacji DSD-DPD na nowe klasyfikacje, zgodnie z normami rozporządzenia CLP, w ramach której brane są pod uwagę nowe zakresy stężeń oraz nowe kategorie zagrożeń.

Więcej na temat sposobu tworzenia kart charakterystyki produktu tutaj.

Naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *